ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2016

Thông báo

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2016

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2016 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định 842/QĐ-TTg và Kế hoạch CNC) và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” (sau đây gọi tắt là Quyết định 347/QĐ-TTg và Chương trình CNC), Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC năm 2016 và Chương trình CNC kế hoạch năm 2017. Dự án đăng ký đề xuất cần bám sát và thuộc phạm vi, đối tượng, mục tiêu, nội dung của Kế hoạch CNC và Chương trình CNC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể:

1. Phạm vi và đối tượng:

Dự án đề xuất là dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao có công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với đối tượng, mục tiêu được quy định tại Quyết định 842/QĐ-TTg và Quyết định 347/QĐ-TTg.

2. Nội dung của dự án:

a) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC: Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC là dự án đầu tư có nội dung phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 842/QĐ-TTg.

b) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC: Dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC là những nhiệm vụ có nội dung phù hợp với quy định tại Khoản II Điều 1 Quyết định 347/QĐ-TTg và Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

3. Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi đối với dự án:

a) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC: Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định bao gồm ưu đãi vay tín dụng đầu tư nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, miễm giảm thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Tiết 4 Khoản III Điều 1 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

b) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC: Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước từ Bộ Công Thương và các ưu đãi khác theo quy định tại Tiết 4 Khoản III Điều 1 Quyết định 347/QĐ-TTg.

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Kế hoạch CNC bao gồm: (1) Công văn đăng ký của chủ dự án gửi Bộ Công Thương (Mẩu 1); (2) Bản đăng ký đề xuất dự án (Mẫu 2); (3) Thuyết minh ý tưởng dự án(Mẫu 3).

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Chương trình CNC được quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

Mẫu các hồ sơ được đăng tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 3 năm 2016 (đợt 1) hoặc trước ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đợt 2).Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2344436
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech