Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Thương Mại Dịch Vụ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

28/11/2018 14:45:44

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4712/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018; UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4712/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

UBND tỉnh giao các Sở ngành tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; cụ thể (1) Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cạnh tranh và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do Bộ Công Thương biên soạn để làm tài liệu tuyên truyền; (2) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và phù hợp từng đối tượng, địa bàn; (3) Tổ chức rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách có liên quan tới cạnh tranh; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về cạnh tranh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này;

  Chi tiết Kế hoạch theo file đính kèm

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Thương mại
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyên mục

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1926537
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

238 Thủ Khoa Huân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3821.946 Fax :(84 - 062) 3824.891

Thiết kế và phát triển bởi Unitech