Lượt xem: 301

Thông báo triển khai văn bản mới

Sở Công Thương thông tin các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành có hiệu lực triển khai thực hiện.  Các văn bản đã được số hóa đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương. 

Sở Công Thương thông tin các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành có hiệu lực triển khai thực hiện, gồm:

1. Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

2. Nghị định số 09/2023/NĐ-CP ngày 13/3/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

3. Thông tư số 15/2023/TT-BTC ngày 10/3/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.

4. Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

5. Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

6. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương. 

Tác giả:VPS
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 15 326
  • Trong tháng: 70 107
  • Tất cả: 1347678
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang