Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Lượt xem: 205
Ngày 10/4/2023, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 869/SCT-VP về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các kế hoạch của Sở Công Thương đã ban hành, các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát, chủ động, tích cực, sáng tạo, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác CCHC năm 2023 đã đề ra. Trong đó, lưu ý tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua đánh giá năm 2022, cố gắng nâng thứ hạng, xếp loại CCHC trong năm 2023.

Thứ hai, tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2893/KH-SCT ngày 25/11/2022 của Sở Công Thương; tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Sở theo quy định của Chính phủ, của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tham mưu xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên lĩnh vực ngành Công Thương.

Thứ ba, hướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Kinh tế/Kinh tế - hạ tầng/Kinh tế - Tài chính theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và phân công quản lý ở địa phương. Tiếp tục rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Sở; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ tư, phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai cập nhật, kết nối các thông tin, cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương với cơ sở dữ liệu của tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp./.

Văn phòng Sở- Nhạn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 714
  • Trong tuần: 7 637
  • Tháng hiện tại: 35 158
  • Tổng lượt truy cập: 1516665
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang