Triển khai triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực ngành Công Thương
Lượt xem: 307

Ngày 18/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Việc tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được thực hiện theo quy định tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này. Nội dung cụ thể:

Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp gồm 05 nhóm Chỉ số sau:

1. Nhóm chỉ số Công khai, minh bạch (gồm 04 chỉ số thành phần);

2. Nhóm chỉ số Tiến độ, kết quả giải quyết (gồm 02 chỉ số thành phần, trong đó: 01 chỉ số thành phần được đánh giá chấm điểm và 01 chỉ số thành phần được sử dụng để phân tích chuyên sâu phục vụ chỉ đạo, điều hành);

3. Nhóm chỉ số Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (gồm 06 chỉ số thành phần);

4. Nhóm chỉ số Số hóa hồ sơ (gồm 06 chỉ số thành phần);

5. Nhóm chỉ số Mức độ hài lòng (gồm 04 chỉ số thành phần).

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở công Thương đã yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Thông qua hình thức sinh hoạt định kỳ tại phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức nội dung Quyết định số 740/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Quán triệt công chức trực tiếp tham gia quy trình giải quyết hồ sơ TTHC phải cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đúng theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần (lưu ý: từ 02 lần trở lên thì hồ sơ sẽ bị tính quá hạn); hạn chế tối đa việc trả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp và không thực hiện việc tạm dừng hồ sơ sai quy định; xử lý, giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh chóng đúng thời gian quy định  (không để quá hạn bước xử lý, quá hạn tổng thời gian giải quyết).

3. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến để cải thiện, nâng cao các nhóm chỉ số thành phần của Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các số liệu được thống kê, phân tích của từng nhóm chỉ số và kết quả đánh giá công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

4. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 740/QĐ-UBND và nội dung, yêu cầu tại Công văn này để tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

5. Giao Văn phòng Sở chủ trì, thực hiện các nội dung:

- Cập nhật tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ lên Hệ thống báo cáo quốc gia theo kỳ báo cáo. Chủ động công khai Bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, thông tin dịch vụ công trực tuyến lên Trang Thông tin điện tử Sở.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương.

- Trên cơ sở nhu cầu quản lý và số lượng người được giao theo dõi Bộ chỉ số tại Sở, chủ động rà soát lại, trường hợp cần tạo mới, bổ sung, thay đổi tài khoản theo dõi Bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, có văn bản đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để được cấp theo quy định.

- Chủ động rà soát các Quyết định về công bố TTHC của Bộ Công Thương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (tại Cổng dịch vụ công quốc gia) để kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục TTHC trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày TTHC được Bộ Công Thương cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (không chờ nhận văn bản giấy hoặc văn bản điện tử).

- Chủ động thực hiện rà soát số lượng, nội dung TTHC đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trùng khớp với số lượng TTHC theo các Quyết định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ vào ngày cuối của tháng cuối quý và trước ngày 20/12 của năm, chủ động tự đánh giá; nếu kết quả đánh giá xếp loại ở mức yếu hoặc trung bình phải có văn bản giải trình xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

VPS- Nhạn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 618
  • Trong tuần: 7 541
  • Tháng hiện tại: 35 062
  • Tổng lượt truy cập: 1516569
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang