Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 492
Thực hiện Kế hoạch số 4484/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

2.%2098-KH-SCT_13012023%20SCT%20KE%20HOACH%20KIEM%20SOAT%20TTHC%202023.signed.signed%20(2).pdf

Thực hiện Kế hoạch số 4484/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Kế hoạch với mục đích thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo chủ trương, định hướng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của xã hội với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Nâng cao chất lượng và trách nhiệm giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết TTHC trên lĩnh vực ngành Công Thương.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm soát thủ tục hành chính ngành Công Thương năm 2023, gồm:

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo quy định.

2. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC.

3. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC áp dụng trong lĩnh vực ngành:

- Đảm bảo 100% danh mục các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố phù hợp với quy định của Trung ương; 100% TTHC đã công bố được công khai theo quy định, có quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo 100% TTHC của ngành được công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và là thông tin chính xác để người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện các quy định về TTHC.

4. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC: Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân những sai sót, hạn chế và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

5. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trong lĩnh vực của ngành. Công khai, niêm yết, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

6. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC: Tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; thường xuyên đăng tin, bài có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở.

7. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC. Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

8. Tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/11/2018, Nghị định số 107/2021/NĐCP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/2018/TTVPCP của Văn phòng Chính phủ.

9. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

10. Quan tâm việc nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống này.

11. Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

12. Triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

13. Hỗ trợ việc nộp, thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí thông qua kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc các hệ thống thanh toán trực tuyến hợp pháp khác.

14. Phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 735
  • Trong tuần: 7 658
  • Tháng hiện tại: 35 179
  • Tổng lượt truy cập: 1516686
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang