Chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 302

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1683/UBND-NCKSTTHC ngày 16 tháng 5 năm 2023 về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Văn phòng Sở (đầu mối Kiểm soát TTHC)

- Tiếp tục tăng cường tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp; Công văn số 3834/UBND-NCKSTTHC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ và Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại các các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC cần phải đúng thời gian và đủ nội dung theo quy định. Số liệu báo cáo phải rõ ràng, cụ thể, trung thực và khách quan.

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được tham mưu công bố kịp thời, công khai đầy đủ, đúng thời gian quy định. Quy trình điện tử được ban hành, cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đúng thời gian quy định đối với tất cả TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “Một cửa”. Tại bộ phận “Một cửa” áp dụng đầy đủ các biểu mẫu và cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và công khai kịp thời kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến” và “công dân không viết” tại bộ phận một cửa các cấp theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3044/UBND-NCKSTTHC ngày 14 tháng 9 năm 2022. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm các mô hình thực hiện thí điểm tại bộ phận một cửa của Sở để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện chỉ số SIPAS của tỉnh.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo đầy đủ thành phần, đúng quy định pháp luật về lưu trữ.

- Thường xuyên rà soát, quan tâm chỉ đạo giải quyết đúng, sớm hẹn hồ sơ TTHC. Theo dõi, quản lý việc cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu hồ sơ tiếp nhận đầu vào và xử lý, kết thúc kịp thời, đúng quy định về tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đồng bộ trạng thái giữa xử lý hồ sơ giấy với xử lý hồ sơ điện tử để khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, làm ảnh hưởng đến kết quả nhóm chỉ số “Tiến độ, kết quả giải quyết” được công khai tại Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, kết quả giải quyết TTHC phải được cập nhật, lưu trữ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để phục vụ việc tích hợp, chia sẻ, tra cứu thông tin, dữ liệu, tái sử dụng để thực hiện các TTHC khác theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm túc thực hiện việc ban hành thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo đúng quy định đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn; phòng, đơn vị nào giải quyết trễ hẹn hồ sơ TTHC thì phòng, đơn vị đó thực hiện xin lỗi. Đối với hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông bị trễ hẹn ở nhiều ngành, nhiều cấp tham gia giải quyết thì việc xin lỗi do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành kết quả giải quyết TTHC thực hiện. Kịp thời, phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ TTHC trái với quy định.

- Thường xuyên phối hợp Văn phòng Sở rà soát, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ, ngành trung ương thực hiện việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn các quy định về TTHC để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc hoặc tham mưu ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC giữa Sở và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đảm bảo việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thông suốt, phân định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết của từng đơn vị có liên quan.

- Chủ động đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo đúng quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh. 
VPS- Nhạn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 10 579
  • Tháng hiện tại: 36 621
  • Tổng lượt truy cập: 1511350
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang