Điều chỉnh Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 590

    Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Sở Công Thương Bình Thuận đã ban hành Chương trình công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2022.

    Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực của ngành, Sở Công Thương rà soát, điều chỉnh Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm tập trung triển khai các nhiệm vụ tham mưu ban hành các chính sách của Tỉnh trên lĩnh vực ngành như sau:

     Thứ nhất, tham mưu Ủy ban nhân dân tinh ban hành Quyết định “Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh”.

     Thứ hai, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên lĩnh vực Công Thương theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

     Thứ batham mưu Ủy ban nhân dân tinh ban hành Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, t chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

      Thứ tư, tham mưu Ủy ban nhân dân tinh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo.

     Thứ năm, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long tại nước ngoài năm 2022.

    Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Văn phòng Sở tham mưu triển khai công tác thi đua khen thưởng trong ngành, theo đó xác định mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác này là một trong những tiêu chí chính để đánh giá kết quả phong trào thi đua của các phòng, đơn vị và người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác này; định kỳ hàng tháng, 9 tháng, năm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

 Chi tiết xem tại đây.1653-kem%20SCT%20kem%20Phu%20luc%20Dieu%20chinh%20Chuong%20trinh%20cong%20tac%20trien%20khai%20nhiem%20vu%20nganh%20Cong%20Thuong%206%20thang%20cuoi%20nam%202022.pdf

/.

                                                                                                                                                                                                                                        Minh Lý

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 855
  • Trong tuần: 8 216
  • Tháng hiện tại: 30 495
  • Tổng lượt truy cập: 1577725
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang