Chuyên mục Phòng, Chống tham nhũng
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; Kết luận số 963 -KL/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về tổng kết công tác nội chính và PCTN, tiêu cực năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 324/KH-SCT ngày 07 tháng 02 năm 2024 về công tác PCTN, tiêu cực năm 2024.

  936 lượt xem
 • Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót có liên quan đến kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  công văn số 35/UBND-NCKSTTHC  về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có thông tin về điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  đạt 61.31/100 điểm ,  tăng 1.41 điểm  nhưng  giảm 10 bậc so với năm 2021, một số nội dung không đạt điểm hoặc đạt điểm thấp so với Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, yêu cầu đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là các tiêu chí không đạt điểm hoặc thấp điểm trong kết quả chấm điểm phòng, chống tham nhũng năm 2022 do Thanh tra Chính phủ công bố; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 51/KH-SCT ngày 05 tháng 01 năm 2024 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

  177 lượt xem
 • Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng  (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ);  ngày 04 tháng 01 năm 2024, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-SCT về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024.

  827 lượt xem
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

  Thực hiện Kế hoạch số 5042/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 3410/KH-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

  603 lượt xem
 • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

  Để góp phần khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được nêu tại Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí  (PCTN, TC, LP)  trong thời gian tới. Sở Công Thương ban hành công văn số 2337/SCT-TTr ngày 12/9/2023 cụ thể hóa các nội dung tại Chỉ thị để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị.

  4487 lượt xem
 • Hướng dẫn và giải đáp kê khai tài sản thu nhập

  Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành công văn số  1069 /TTBT-PNV3 về việc hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập.

  2438 lượt xem
 • Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cải thiện chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh

  Theo Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 của tỉnh. Chỉ số nội dung thành phần về  “kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương”  của nội dung 4 về  “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”  đã  giảm 0,18 điểm và giảm 12 bậc  so với năm 2021.Để tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đồng thời, cải thiện điểm số về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh hàng năm;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội  tỉnh triển khai thực hiện nghiêm t

  409 lượt xem
 • Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định có liên quan đến công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập

  Thực hiện Kế hoạch số 1683/KH-SCT ngày 06/7/2023 về tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập năm 2023;  Sáng ngày 20/7/2023, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định có liên quan đến công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập

  335 lượt xem
 • Quyết định số 145/QĐ-SCT về chỉ định thầu thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

  Ngày 20/10/2022, giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 145/QĐ-SCT  về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 3c: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ, nhà kho,  xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh.

  641 lượt xem
 • Quyết định 144/QĐ-SCT về chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu

  Quyết định 144/QĐ-SCT ngày 20/10/2022 của Sở Công Thương về việc  Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 3b: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh.

  938 lượt xem
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập